تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

پرداخت حق بیمه

نحوه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه وجهى است که طبق قانون تأمین اجتماعى براى بهره مندى از مزایاى آن به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت میشود. در جدول زیر انواع بیمه ها و مبالغ هر یک را در  سال ٩٧ مشاهده میکنید: طبق ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعى ،مهلت قانونى براى تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه ،حداکثر […]