تلفن: ۰۴۴-۳۳۴۳۳۰۶۸ ایمیل: info@karmia.ir

جستجوی شغل

نمایش فیلتر

امور دفتری / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

همکار خانم / دفتر فنی و چاپ

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / آموزشگاه

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / شرکت خصوصی

کاریابی کارمیا
توافقی

کارشناس فروش / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

حسابدار / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

امور دفتری / شرکت بازرگانی

کاریابی کارمیا
توافقی

دفتری/ شرکت ساختمانی

کاریابی کارمیا
توافقی